Jsem zítra zas u Evy / Heut war ich bei der Frieda.