24 hodin ze života ženy / 24 Stunden aus dem Leben einer Frau