Rut (1934)

Gender
Class (father)
Date of birth
Education
Father's nationality
Mother's nationality
Address (district)

Full interview:

Rozhovor vedla: Lenka Gorecká
Rozhovor přepsala: Blažena Stránská
Datum a místo: 30. listopadu 2010, bydliště pamětnice – Helfertova
ul., Brno

 

 


Rok narození: 1934

Bydliště do roku 1945: Bratislavská (Brno – střed)

Národnost rodičů: německá

Povolání rodičů: Matka v domácnosti, otec pracoval v plynárně, za
války byl v koncentračním táboře.

Povolání narátora: Navštěvovala obecnou školu na Příšní, dívčí
gymnázium, vyučila se soustružnicí a krátký čas toto povolání
vykonávala. Poté pracovala jako rýsovačka, přičemž studovala
průmyslovou školu. Pak pracovala v plánování v kanceláři
v Královopolské. Poté pracovala v Zetoru, kde byla nejprve
v plánování, poté dispečerkou, odtud odešla do důchodu.

 

 

 

 


[křik dětí v pozadí téměř po celou dobu záznamu]

LG: e tak já bych se vás nejprve zeptala na vaše celé méno a na rok
narození

RM: tak (.) a já sem narozena v roce devatenácet třicet štyry (.)
jedenáctýho srpna devatenáct (set) třicet štyři (.) v Brně (.) a (.)
co ještě?

LG: celé méno

RM: R. M.

LG: ee (.) e kde ste bydlela do roku štyrycet pět?

RM: e na Bratislavské třicet jedna

LG: a (.) které školy ste navštěvovala? (     )

RM: navštěvovala sem na Příčný ulici (.) obecnou (.) školu (.)
smíšenou (.) e německou (.) a (.) to sem (.) a e v roce štyřicet
štyři (.) sem e dělala zkoušky do e do německého gymnázia (.)
chodila sem do dívčího gymnázia tenkrát se to menovalo óbršůle
((Oberschule)) jo jako (.) vrchní škola nebo tak nějak... a (.) bylo
to (.) v místech kde dnes stojí nové divadlo.

LG: mhm

RM: to (je) to bylo vybombardovaný a potom... tak tam (.) sem
chodila to té... a to sem chodila asi jenom do března (.) protože
potom bylo bombardování a (.) bylo to nebezpečný, tak už sem do
školy nechodila (.) a po válce v pětaštyřicátým roce potom po válce
sem dělala zkoušky do české školy a e musela sem přejít do páté
obecné, protože sem pátou třídu neměla (.) (to) sem přecházela ze
štvrté hnedka do toho gymnázia (.) a tak to sem dělala toto a (.) v
(.) eee rok štyřicet šest (.) sem dělala zkoušky do českýho gymnázia
(.) to sem chodila e bylo to realné gymnázium na Vranovské (.) v
Husovicích (.) tam sem chodila dva roky, protože potom byl rok
štyřicet osum (.) a byla ee jako e jednotná škola (.) a my sme
museli přejít do (.) střední školy, protože sme eště neměli latinu
(.) takže ste... kdo chodil už do tercie, tak dodělal gymnázium (.)
a protože my sme končili v sekundě ten rok, tak sme přešli do (.)
střední školy se to menovalo tenkrát je to vlastně měšťanka

LG: mhm

RM: to byla vlastně měšťanka a (.) [zavrčel pes] na... ticho ((na
psa)) na e Merhautovu [štěkl pes] sem chodila (.) jo a tam sem to
dělala až do toho (.) no až do té štvrté třídy [(do)]

LG: [a e] když ste mluvila o těch e o těch zkouškách do té české
školy, to bylo co?

RM: nó hlavně čeština a počty (.) [nic víc]

LG: [a vy vy s-] vy ste do té doby mluvila (.) česky?

RM: ne ne, já sem se naučila česky až o prázdninách

LM: o prázdninách [toho roku š-]...

RG: [a po] prázdninách sem [šla]

LG: [mhm]

RM: jako dělat ty zkoušky a byli s- byla sem převedena teda do české
e páté třídy a tu ta byla e původně na (.) na Vranovské ne na
Vranovské ne já nevím jak se ta ulic menuje (.) je to tam (.) e je
to škola (..) před Svitavou svit- tam teče Svitava já nevím e (.)
když se odbočuje od Cejlu směrem do Husovic, tak tam byla [taková]

LG: [(Příční)]?

RM: ne ne ne ne (.) Příční je tady na Bratislavské

LG: mhm

RM: e to se de jak (..) když se vyjíždí, jestli víte (.) jes- když
se vyjíždí (.) z Francouzské na Cejl (.) tak je odbočka e doleva
Vranovská

LG: mhm

RM: a tak trošinku šikmo e je (..) ulice (.) která vede (.) taky do
Husovic, ale je to poblíž Svitavy (.) a tam byla postavená (.) já
nevím jak se ta ulic menuje (.) tam byla postavená taková novější
škola a tam sme chodili do té páté obecné (.) to patřilo k Vranovské
(.) to bylo část jako Vranovské, protože (.) ta škola byla myslím
taky nějaká poškozená (.) takže tam nebylo místa dost, tak pátá
třída byla tam (..) no a od tam sem šla do husovickýho gymnázia

LG: mhm (.) a ee ta čtvrť, ve které ste bydlela, byla to česká nebo
německá čtvrť?

RM: to byla Bratislavská, to bylo smíšený

LG: mhm

RM: to nebyla čtvrť, to byla normálně ulice

LG: jo (.) a e bydlelo tam jakoby většina českých nebo německých
obyvatel?

RM: to bylo smíšený

LG: smíšený

RM: bylo smíšený (.) v našem domě taky bylo byli čes- Češi i Němci a
(..) snášeli sme se (..) dobře sme spolu vycházeli

LG: mhm (.) ee (.) em a vaše e rodiče jaké měli povolání?

RM: e moje ma- moje maminka byla v e (.) v domácnosti (.) a otec byl
zaměstnaný (.) v plynárně (..) &ltale nevím co tam dělal&gt

LG: mhm (.) [jo]

RM: <[v té] plynárně, jo&gt (.) a tam byl zaměstnaný no a (.) v
devětatřicátým roce, jak vypukla válka, tak byl (.) ee odvlečen do
koncentračního tábora jako německý komunista (..) a byl tam až do
roku pětaštyřicet (.) napřed byl na (.) Špilberku (.) v kapli (.)
potom je odvezli do (.) Dachau (.) kde byl ale tři měsíce (.) a od
tam do Buchenwaldu (.) a tam byl až do konce války (.) válku přežil
(.) prožil i ee pochod smrti (.) kdy (.) vyšlo z toho tábora ale pět
tisíc lidí (..) trvalo to pět dní a zůstalo jich devět set (.) a on
teda přežil (..) měl eště na starosti (.) asi šestnáct chlapců,
kteří tam taky byli (.) a byli to (.) pravděpodobně to byli ee bylo
to něco židovskýho, protože e to byly dě- a jo byly tam ruský děti a
(.) od nás tam bylo těch šestnáct a to bylo asi z nějaké
položidovské rodiny (.) a (.) ty byly v Buchenwaldě a (.) tatínek je
jako měl při to- na tom pochodu na starosti a všecky je jako do- (.)
dovedl a dojel s nima až sem domů (.) se všema šestima šestnáctima
((opravuje se)) klukama (...)

LG: hm (.) měla ste nějaké sourozence?

RM: ne

LG: a e (..) jaké bylo potom vaše p- povolání (.) po studiích?

RM: moje?

LG: mhm

RM: já sem dělala potom v kra- já sem se totiž vyučila, já sem se
musela (.) učit, protože sem chtěla jít na průmyslovku

LG: mhm

RM: a tenkrát byl (.) byla podmínka vyučení anebo (.) praxe (.) tak
sem se vyučila soustružnicí a (.) dělala sem (..) nějakou malou č-
malej čas sem dělala přímo na soustruhu (.) potom sem byla (.) jako
rýsovačka (.) a (.) potom (.) já sem dělala přitom průmyslovou školu
(.) a potom sem byla (.) v plánování v kanceláři v plánování (.) a
jak sem se vdala (.) tak sem odešla z Královopolské do Zetoru (.)
tam sem dělala taky nejprve v plánování a potom sem byla dispečerka
(.) a dělala sem to až do důchodu.

LG: a e kdy ste (tak) nějak pravidelně přestala chodit do kina?

RM: pravidelně? no tak (...) jak dlouho no (.) jak- e (.) jakmile
byla televize (.) tak e (.) to nepřerušilo teda &ltmoje kino&gt (.) ale
už to nebylo tak (.) přece jenom sem tam se něco vidělo a byly e a
už sem byla vdaná, měla sem dítě, že, takže už nebyl ten čas
(takovej) ale (.) dokuď sem byla (.) no já si myslím, že aj eště za
vdana sme chodili hodně do kina (..) to mohlo být tak někdy (.)
určitě do toho (..) pětapadesátýho (.) do toho pětapadesátýho roku
možná i dýl (.) to sem ještě dost sme ještě do toho kina chodili,
ale už to bylo takový omezený (.) ale (.) e do kina potom (.)
normálně (.) už jako dítě sem chodila do kina a chodili sme do kina
hodně

LG: mhm

RM: (ho-) jo

LG: a pamatujete si na svou první návštěvu kina?

RM: no to ne (.) to si nepamatuju, protože to sem byla děcko (.) a
vím že to ee né nevím, mohlo to být jedině nějaká pohádka nebo něco
takovýho, jo (.) a (.) potom když byly filmy jak český tak německý,
který byly (.) přístupný dětem (.) tak (.) tam sem chodila (.) a
nejvíc sem chodila do kina e na Bratislavské, tam bylo kino to se
menovalo tenkrát Oranio ((Orania)) (..) a tak tam bylo t- byl to (.)
roh Körnerové a roh Bratislavské (..) a teď je tam e to divadýlko
Radost pro děti

LG: mhm

RM: to v těch místech (...) [a potom]

LG: [a]

RM: hodně teda eště sme chodili do (.) e kino Radio, to bylo na (.)
na (.) Cejlu (.) na Cejlu naproti věznici (.) bejvalé (.) a teď je
tam nějakej ten (.) skvoš ((squash)) nebo něco takovýho se tam (.)
je to taková samostatná budova

LG: mhm

RM: před plynárnou vlastně (.) a do Lido bia ((Lido bio)) na
Marxovou (.) (dnes) (.) potom to byla Lípa (.) po válce

LG: (...) a e jak často ste teda (.) v (.) do těch deseti let (.) [
(tak) chodila do kina]?

RM: [no tak] (.) to nevím jak často jako do desíti let, no ale (.)
chodili sme do kina ale (.) protože to sem byla děcko (..) takže to
(.) vám neřeknu jak často (..) ale jak něco bylo tak sme tam šli no
a ee jako z těch dětských let z těch dětských let si nevzpomínám na
všecko (.) já &ltsi hrozně moc pamatuju&gt že sme byli (.) na  
Pepině rejhal- e Rajholcové nebo Rejholcové ((Pepina Rejholcová))

LG: mhm

RM: se to menovalo (.) a e potom tam byl ee byly pohádky (..) Sně-
Sněhurka e a sedum trpaslíků a e ((Sněhurka a sedm trpaslíků)) (..)
já si jako děcko na ty filmy moc nepamatuju (.) já si pamatuju potom
už až po té válce (.) jak sme chodily s děvčatama už do těch kin
nebo tak nějak tak to už jo (.) ale za té za tu válku to nebylo zase
tak často, chodili sme ale (.) vyloženě na nějaký dětský filmy nebo
tak

LG: mhm a potom když ste třeba ty dětské filmy po válce (viděla)
jako e věděla ste, že už ste někdy předtím jako?

RM: ne [ne ne ne]

LG: [ne]?

RM: ne ne ne

LG: (..) mhm a s kým ste chodila během toho dětství do kina?

RM: no z e buďto s- sem šla (.) s dětima co sme se kamarádili v domě

LG: mhm

RM: a (.) nebo (.) když bylo něco tak někdy šla aj maminka se mnů
(.) ale (..) to j- s- nemůžu si vzpomenout jako (.) na ty dětský
filmy si vzpomenout nemožu (.) jedině potom už až sem chodila (.) po
té válce (..) to už sme ze školou (.) e aj ze školou někdy šli (.) a
(.) až potom vlastně (.) na té střední (.) jak... to sem chodila na
tu Merhautovu (.) tak to už sme chodili na filmy i co byly mládeži
nepřístupné (.) tak to sme se vždycky tak snažili vymódit, abysme
byli (.) trošinku starší (.) a měli sme štěstí, dostali sme se na
všecko co sme chtěli, no (.) a to sme taky chodili nejvíc do toho
(.) do té Lípy ((Lípa)) (.) a e do města teda sme chodili jo do
všech těch možnejch kin a (.) to už sme chodili na ty (.) americký
filmy (.) těch bylo hodně (.) válečných ale takový pěkný to byly, že
oni byli aj takový jako (.) romantický (.) a (.) e potom e (.) naše
filmy už co byly (.) točený po válce (.) a na takový ty starý filmy
taky (.) taky si vzpomínám na (.) takovou Muzikantskou Lidušku
((Muzikantská Liduška)) a na takový ty filmy, jo (.) a (.) s Vlastem
Buriánem ((Vlasta Burian)) a takový nějaký a (.) ty novější byly (.)
už potom taky takový (.) na tu dobu dělaný jako (.) rok na vsi
((pravděpodobně Vzbouření na vsi)) a a nebo tak nějak se to menovalo
(.) &ltjá vím že tam hrál&gt Filipovský ((František Filipovský))
nějakýho dědka <(taky takovýho), už nevím jak to bylo&gt jak se to
všechno menovalo, ale (.) anebo hrozně se mně líbil náš film a byl
to ee ročník (.) osumnácet štyřicet osum ((Revoluční rok 1848))

LG: mhm

RM: a tam (.) eště si vzpomínám že Ráž ((Vladimír Ráž)) hrál Sabinu
((Karel Sabina)) (.) a že se nám jako děvčatům hrozně líbil (my sme
tam byli) celá třída do něho zamilovaná (.) tak takový filmy, jo (.)
tak ten se nám líbil a potom z těch americkejch a anglickejch filmů
(.) byly strašně hezký filmy jako pět sulivanů ((Pět Sullivanů)) (.)
e Bíle útesy doverské (..) e a teď liš- e listonoš zazvoní (.)
dvakrát ((Pošťák vždy zvoní dvakrát)) nebo tak nějak se to
[menovalo]

LG: [Pošťák] dycky zvoní dvakrát ((Pošťák vždy zvoní dvakrát))

RM: prosím?

LG: Pošťák dycky zvoní dvakrát?

RM: tak nějak [jo]

LG: [mhm]

RM: tak nějak se to menovalo (.) a (.) nebo Farář u svatého Dominika
(...) potom byl nádhernej film rakouskej, ten byl už taky (..) to
byl první (.) první barevný film který sem viděla a byl to (.) e a
Věčně zpívají lesy to s- to sme byli všecky úplně (.) zaujatý těma
barvama, protože sme nikdy barevnej film neviděli (.) a tak to tak
už začínalo sem tak to tak problikávat (.) ale (.) jinak sme chodili
na všechno co vůbec běželo (.) to sme lítali z kina do kina (.) sme
třeba šli (.) věděli sme, že tam a tam dávají ten film, tak sme (.)
jeli až do Židenic anebo (.) až do Komárova tam bylo taky kino
((Atlantik)) (.) a tak sme e šli kde co jelo, tak tam sme šli (.)
byli sme takový kinaři, že sme šli třeba na štvrtou (.) a když to
bylo ve městě &lthned sme navázali na šestou&gt anebo asi na osmou...
když se nám něco líbilo (.) chodili sme do kina pořád.

LG: a e teda během těch ee školních let ste ty kina navštěvovala s
kamarádkama? myslím ještě jakoby během války

RM: [no]

LG: [to] byli to byli němečtí přátelé?

RM: ne ne ne ne to sme byly jak český [děcka]

LG: [mhm]

RM: sme byly [děcka]

LG: [jo jasně]

RM: sme byly že no (.) to byly já sem (.) dost kamarádila víc s těma
českejma děckama (.) protože e to bylo e taky tím (.) že můj tatínek
byl zavřený (.) tak (.) i když sem chodila do německé školy, tak sem
těch k- (.) kamarádek měla ale víc sem měla těch (.) českejch v domě
(.) co byly v domě a (.) já sem se těm německým jako ne (.) že bych
stranila (.) ráda bych byla s nima, ale (.) rodiče těch dětí (.) e
mě tak nějak e (.) třeba sem směla k jedné kamarádce chodit (.)
jedině když nebyl doma její otec (.) jo?

LG: [mhm]

RM: [takže] sem byla tak nějak (.) odstrkovaná víc

LG: jo

RM: to bylo daný právě tím... i když (.) se to nějak tajilo (.) ale
(.) i ve škole to věděl učitel (.) že otec je zavřený (.) a byl to
slušnej člověk (.) že ten (.) mně to nedaval nikdy znat (.) neměla
sem problémy (.) a (.) maminka totiž za ním šla a řekla mu (.) že
prostě je otec zavřený (.) a on (.) i když měl (.) hákovej kříž ten
odznak té nacistické strany (.) tak byl takový že řekl do školy se
toto nebude zatahovat (.) a takže sem ty problémy v té škole neměla,
ale byla sem (.) děcko dost dostrašený, jo

LG: mhm

RM: protože sem přece jenom (.) věděla pořád že (.) musím (.) (no)
musím se držet stranou, no

LG: a jaký byl názor e rodičů nebo (.) e školy na film? na
navštěvování kin a podobně?

RM: to oni vůbec o to se nikdo nezajímal ve škole nikdo se nezajímal
o to

LG: a e během teda těch školních let byl pro vás ten film důležitý
(.) navštěvování toho kina?

RM: no ano, byla to taková pěkná zábava že pro děcka, že (.) (že) my
sme chodili ješče e do do toho divadla do Typosu do ka- na Kašpárka
Turka (.) a to bylo český a já (.) dodnes nechápu &ltjakto že sem tomu
rozuměla&gt (.) protože já sem neuměla česky [mluvit]

LG: [mhm]

RM: a děcka neuměly mluvit německy v tom domě (.) ale my sme si
společně hráli a (.) každej sme si mleli svoje a my sme si rozuměli
(..) a bylo to dobrý až do toho pětaštyrycátýho roku (.) a až prostě
(.) bylo konec války (.) tak se aj (.) ty český rodiny k nám
postavily tak nějak (.) zádama (.) a (.) jako tatínek jak se vrátil
z toho koncentraku, tak sme se z té (.) Bratislavské odstěhovali na
Merhautovou (.) do úplně novýho prostředí (.) a tak tam sem to... i
když to lidi věděli, protože moje maminka neuměla dobře česky (.)
tak e (.) se k nám chovali slušně

LG: mhm

RM: a tam sem už měla kamarádky ze školy a (.) věděly děcka taky že
sem chodily do česk- e do německé školy a (.) neměla sem já osobně
sem neměla problém

LG: a když ste si teda vybírala ty kina ještě v době kdy ste neuměla
ja- e jako česky moc dobře

RM: no

LG: tak jaká kina ste navštěvovala? nebo spíš jako jaké filmy ste
navštěvovala?

RM: e jako po válce?

LG: ne bě- během během války

RM: to sme šli i na českej film

LG: mhm

RM: no (.) ale pravděpodobně &ltsem tomu rozuměla, jo>? ale to byly
fakt takový (.) filmy legrační a takový, jo (.) takže (.) já vím
ešče tam byl ten (.) film tam hrál myslím Plachta ((Jindřich
Plachta)) (.) o tom e (.) co měl toho koně (.) ježiš můj přítel (.)
jak se ten film jenom menoval? e (..) Karel a já (.) Karel a já
Karel byl ten kůň &lta (.) on hrál toho&gt majitele tak to vim (.) že
sem viděla taky a (.) hrozně se nám to líbilo &ltteda, že&gt

LG: a byla nějaká kina jako které spíš která spíš hrála německé
filmy (.) (a) nějaká která spíš hrála ty české?

RM: no tak (jo) možná v tom městě jo ale (..) to to no určitě to
bylo trošku prostřídaný (.) a (.) já si myslím, že v takové Alfě
((Alfa)) a tam (.) že dávali vyloženě německý ale (..) tam aj český
filmy dávali sem tam (.) nebylo to zakázaný a bylo to jako tak nějak
(..) ale to vite jako děcko se člověk o to nezajímal

LG: mhm

RM: a šli sme jenom (.) tam kam sme mohli (..) že do těch kin sem
chodila potom (.) víc po té válce (.) jako děcko málo, že

LG: mhm

RM: no

LG: em (.) ee měla ste ňáká oblíbená kina?

RM: no oblíbený byly ty naše (.) v tom okolí (.) jo do toho Lido bia
((Lido bio))  

LG: mhm

RM: na tu Marxovu a nebo do té (.) e do toho Radia ((Radio)) potom
to byla Radost po válce (.) tak tam tak tam sme chodili to byli jako
ty naše kina (.) a tam dávali taky všecko možný (.) český německý
český německý (.) a (.) my sme hlavně vyhledávali pohádky, kde byly
pohádky nějaký

LG: a ta vaše oblíbená kina e ty měly ty byla jako pro vás
přitažlivá e kvůli té blízkosti nebo jako byla ještě v něčem jako
lepší než ty ostatní?

RM: &ltno&gt jako (.) děckám se nám to líbilo, protože (..) to bylo něco
takovýho (.) velikýho, úžasnýho (.) teďka tam byly ty bifé, tam byly
bonbóny &lttak to se nám líbilo, že, tady toto&gt

LG: jo

RM: [no a]

LG: [tak] (.) mhm

RM: a obyčejně sme seděli vpředu, že (.) no takže (..) (no) tak

LG: a vy ste teda e před tím představením navště- e navštěvovali ty
ty bifé jako dyc- dycky (ste si tam nakoupila)?

RM: no koupili sme si nějaký ty bonbónky, že (.) a (.) dycky sme
dostali nějakou tu korunku (.) doma a (.) mohli sme si něco koupit
no ale (.) nebylo to tak nějak strašně moc, že (.) sem tam (.)
(protože) ke konci války vůbec už sme nechodili (.) jak už začalo e
začaly být ty nálety nebo tak (.) tak to už sme vůbec nechodili do
kina (.) nikam (protože) to už bylo nebezpečný

LG: a (.) předtím, když ste tam jako pojídali ty (..) e ty (.) e
cukroví a pili [ste tam]

RM: [no]

LG: vyrušovali ste třeba nějak během toho (.) představení, když ste
byly jako malé děti (.) [ty diváky]?

RM: [no určitě] sme šustili [<papírkama>] &lturčitě (.) (no ale)>
(protože) sme chodili většinou na tu štvrtou (.) jo jak to bylo
odpoledne

LG: mhm

RM: a tak e (.) nebo možná to bylo aj dřív &ltjá nevím už&gt na
kolikátou to bylo, ale ty představení kde můžou být děcka, že (.) a
nebylo toho zase strašně moc (..) ale když něco bylo, tak sme šli
(.) no

LG: a pamatujete si (.) e nějaké hlasité e reakce během filmu (.)
při ňákých promítáních?

RM: no jedině smát se smát [jo]

LG: [mhm] (..) a tleskali třeba lidé po [skončení filmu]?

RM: [ne ne ne ne] ne (.) ne

LG: hm (..) jak... chodila... byla ste někdy na nepřístupném filmu,
když ste byla jako hodně malé dítě? (.) [(    )]

RM: [ne ne] ne ne

LG: a potom později?

RM: no později už jako děvčata, že

LG: mhm

RM: už když nám bylo těch patnáct roků (.) a tak to sme už (.) se
snažily vlezt (.) všude možně (.) &ltto sme už&gt se tajně namalovaly,
abysme vypadaly dospělý (.) ale my sme byly takový holky, že už (.)
(  ) (na tom) nerozhodovalo (.) j- vzpomínám si, že sme byly to bylo
po válce (.) a to byl Fantóm opery ((Fantom opery)) (.) a to bylo od
osmnácti let mládeži (.) nepřístupný (.) tak to sme se teda už
namódily to nám bylo těch šestnáct nebo kolik (.) to už sme byly
namóděný a už sme se snažily (.) a &lteště vím že&gt jednou dokonce (.)
sme se chtěly dostat na osmou do kina (.) tak to sme si vzaly aj
klobouky od maminek, no abysme jako takový abysme vypadaly jak
dospělý slečny, no

LG: a jaký ste měla potom pocit, když ste se když se vám to jako
podařilo dostat se na ten nepřístupný film?

RM: &ltno ohromnej (.) ohromnej, my sme se cítily jako dospělý&gt a už
sme se těšily až bude něco zase (.) takovýho

LG: mhm

RM: (protože) to bylo... některý filmy byly od osmnácti nepřístupný
(.) některý vod šestnácti (.) podle toho jak to byl... &ltale tam
nebylo nic (.) proti dnešním filmům&gt (.) že by tam (.) děcka nemohly
jít (.) jedině (.) třeba strašidelný nebo tak nějak ale (...) to vím
že na tom Fantómu opery ((Fantom opery)) (.) sem seděla a už sem
chtěla křičet (.) nechoď tam ((předvádí)) &ltchtěla sem napovídat tomu
filmu aj, jo?> ((smích))

LG: ((smích))

RM: tak sme se do toho tak vžívali

LG: a e jako dítě, pamatujete si (.) třeba ty týdeníky promítané
[během těch]...?

RM: [no no] ty byly německý (.) vždycky německý (.) a vždycky se
ukazovalo jak (.) se vyhrává jak vyhráváme tu válku (.) a (.)
propaganda propkakanda ((přeřeknutí)) propaganda to byla (.) jo?

LG: [a jak s- ...]

RM: [protože] to už e vzpomínám si když už (.) Němci ustupovali (.)
už začínali prohrávat (.) pořád se jenom ukazovalo jak se vyhrává a
jak (.) jak sou na tom dobře já vím že sem přišla domů a (.) a (.)
tak sem to vykládala horlivě jak to tam bylo (.) no a maminka řikala
(ale) vono to stejně není pravda, víš? ono to není pravda (.) ale ty
to nesmíš nikomu říkat (.) (protože) poslouchali (.) poslouchala ten
Londýn (.) tak byli s- dost informovaný (.) bylo to tajný teda ale
poslouchalo se

LG: a jak ste na to dítě teda reagovala kromě toho že ste e jako
věděla (.) že to není pravda?

RM: no (..) musela sem slíbit (.) že o tom nebudu s nikým mluvit (.)
co se doma řekne (.) že nesmím mluvit (.) taky sem se někdy proplkla
(.) a (.) vždycky to teda dopadlo dobře že vždycky zasáhl někdo z
dospělých (.) a tak se snažili (.) snažili (.) maminka a ti naši
známí přede mnou nemluvit o takových věcech

LG: mhm (..) a kromě těch týdeníků promítalo se ještě něco (.) jako
(.) z čeho byl složený ten program (.) v kině?

RM: no já myslím že (.) jestli byly (.) před válkou už nějaký ty
reklamy, to nevím (.) ale myslím si, že to začínalo jenom týdeníkem
(..) a ty reklamy a to bylo myslím až (.) po té válce (..) a nevím
ani (.) kdy (.) jestli hned? (.) to už si vzpomínám z pozdějších dob
(.) že sem eště sme říkali takový blbý reklamy (.) pořád jo (.) jaký
o keksech a vo takový to (.) ale (..) nevím kdy to bylo

LG: mhm

RM: to to už bych kecala kdybych řekla že byly (.) ale ty týdeníky
teda byly (.) dlouho (.) že (.) a vidím vidím dodnes jak (.) tanky
jedou a ukazovaly třeba ten novej tank ten tank tygr ((Tiger)) jak
(.) svaloval stromy jak projížděl zdima jo a tak (.) takže to bylo
pořád jenom tady toto (.) pořád jak (.) jak vyhráváme (.) tak (.) no
takže

LG: (..) a em podle čeho ste si vybírala (.) teda ten film na který
ste šla do kina?

RM: (..) taky že se slyšelo (.) pozdějš teda už jo

LG: mhm

RM: že to je ohromnej film, že to je dobrý tak na to se šlo

LG: a když ste byla dítě?

RM: to nevím (...) když to byla pohádka, tak to muselo být dobrý

LG: mhm

RM: že (.) a když to byla nějaká veselohra (.) to se zase vědělo (.)
že to je bezvadný a tak se na to šlo

LG: a jak se o tom vědělo (.) jak ste se dozvídala o těch filmech?

RM: od těch lidí co (.) co to tam na tom byli

LG: [mhm]

RM: [nebo] od děcek děcka si řekly všechno

LG: a jinak ste ty informace o filmech nezískávala jinak? jenom přes
ty kamarády?

RM: no no

LG: a potom později po válce?

RM: no po válce taky, že (.) to to to to šlo protože nebyla televize

LG: [mhm]

RM: [tak] to šlo jak lavina (.) k e (.) to je ohromnej film na to se
běž podívat (.) na to (.) na to pudem jo (.) chodilo se aj dvakrát
do kina (.) na stejnej film kterej se líbil

LG: já sem myslela třeba jestli (.) jestli ty informace byly v
novinách a tak?

RM: ne ne

LG: [ne e? mhm]

RM: [ne to ne] ne

LG: ee bylo pro vás důležité (.) kdo v tom filmu hrál?

RM: ne nebylo to důležitý

LG: a vy ste zmiňovala toho Vladimíra Ráže, měla ste eště oblíbené i
jiné herce?

RM: no tak všechny ty h- herečky pěkný

LG: mhm

RM: že (.) to až pozdějš že co (.) protože oni totiž ty (.) takový
ty dobrý český filmy aji ee v těch e co se dávají teďka jako

LG: mhm

RM: jako starej českej film (.) to zaniklo (.) po tom
osumaštyřicátým roce toto zaniklo (.) a byly jenom ty novodobý
takový ty (..) ty pokrokový podle nich jo jako ee co se e týkalo
jako toho vývoje tady e (...) nábor do do fabrik a takový to (.) to
potom bylo takový... a všecko jenom jako (.) na tu jednu strunu to
bylo (.) to nebylo jako (.) objektivní (.) to bylo ruský filmy a tak
(.) žádnej americkej žádnej anglickej neběžel (.) to až po dlouhých
letech když bylo to Ponrepa ((Ponrepo)) tam na té Husové (.) tak tam
pronikaly takový ty e i ty americký nějaký filmy a to bylo teda (.)
nabitý jenom proto že to byl (.) americkej nebo tak film (.) to se
tam člověk (.) dostával těžko, že (.) já si vzpomínám, že sem viděla
těch pět sulivanů ((Pět Sullivanů)) (.) ešče (.) dokud ešče běžely
ty filmy e (..) po té válce

LG: mhm

RM: a potom sem ho viděla znovu v tom Ponrepu ((Ponrepo)) (.) a
pamatovala sem si ho že viděla sem to (.) a stejně sem plakala &ltna
tom filmu&gt po několika letech (.) a (.) tak (.) no a oblíbený e se
nám líbili teda jako ty herečky a herci z těch (.) z těch
anglickejch a americkejch filmů (.) to se nám teda líbili (..) a to
byli (.) ty naši (..) to už bylo takový i když sme na tom rádi
chodili chodili sme rádi aj tady na tyto novodobý filmy (.) ale (.)
to bylo něco jinýho tam toto (..) já sem (.) já vůbec já dodnes (.)
mám ráda (.) filmy (.) e který sou (.) nevymyšlený a (.) zakládají
se na skutečnosti (.) a ty válečný filmy (.) to mám ráda (.) a (.) a
srovnávám to (..) tvrdím jedno (.) že když je historickej film (..)
i ať už je to z této války nebo z dřívějška (.) takže ty historický
filmy a hlavně válečný scény (.) ty ruský filmy byly lepší (.) tady
na toto (.) jo?

LG: mhm

RM: ale (..) (  ) že ty scény a to (.) takový ty válečný (.) byly
lepší tam udělaný než v těch anglickejch nebo americkejch (.) to
bylo takový (.) zkrásněný (.) ty jo takový takový (.) ne tak (.) ne
tak tvrdý (.) jo, ale to (.) sme si já říkala (.) že ta válka je
hrozná, takže tak to asi (.) bylo (.) jo?

LG: mhm (..) e a kromě těch válečných filmů a těch e filmů podle
pravdy, měla ste (.) eště nějaké oblíbené filmy (.) jako které ste
vyhledávala (.) víc než ty ostatní?

RM: no jistě jistě (.) když třeba (.) to sem viděla totiž (.) ve
Vídni (.) Jih proti severu (.) a pak sem ho viděla až po dlouhé době
(.) v televizi (.) takže třeba (..) ta vivien lej ((Vivien Leigh))
(.) anebo (.) red- e &ltjak on se menoval>?

LG: (  )

RM: e jak on se menoval co hrál toho re- reda bet- batlera? ((Rhett
Butler))

LG: &ltjá si asi nevzpomenu&gt

RM: (fouskatej) &ltjo&gt (.) ježiš mariá (.) známé anglic- e americké
herec (...) já si teď teď nevzpomenu &ltjak von se menuje>?

LG: (jejda) &ltale mě to bude taky štvát&gt že si nemůžu vzpomenout

RM: prosím?

LG: že mě to taky taky jako &ltže si nemůžu vzpomenout&gt

RM: no no no vidím ho vidím ho

LG: &ltjo (.) ja taky&gt

RM: a (.) &ltjá mu pořád říkám red batler ((Rhett Butler)) protože on
ho hrál toho reda butlera&gt ((Rhett Butler)) &lta on se menoval&gt (.)
jěšiš maria možná si vzpomenu za chvilku, ale teď ne (.) no (.) a
tak to (.) vím že ten film sem viděla (.) ve Vídni (.) a tak sem
toužila potom aby běžel tady a když potom ho dávali, napřed sme ho
sem ho viděla na vídeňské televizi (.) tak e (.) do toho filmu sem
se tak vžila (.) že když sem potom po letech četla tu knihu (.) tak
sem byla (..) zklamaná (.) ne napřed sem četla tu knihu (.) a když
sem potom viděla ten film, tak sem byla těma hercama některýma
zklamaná

LG: mhm

RM: protože sem si ho v- podle toho podle té knihy (.) představovala
toho člověka úplně jinačího (.) než ho představoval potom ten film
(.) tak (.) to sem říkala, ono je lepší napřed to vidět a potom [to
číst] než to napřed číst a potom vidět (.) ale to jenom sou takový e
(.) e u některejch, jo, že sem si říkala, no toho sem si
představovala úplně jinak (.) &ltjo a takže&gt (..) no anebo toho e (..)
Doktor Živágo ((Doktor Živago)) (.) tak to teda (.) sem byla taky s
tím úplně sem ho četla toho Živága (.) a potom teda sem ho viděla
(.) a tam mi vadilo to i když se mi ten film strašně líbil (.) a že
(.) to neskončilo, že to nebylo tak jak to bylo v té knize (.) že to
tam bylo takový trošku, jo?

LG: mhm

RM: takže ono (tady) (..) a já tady tyto knihy aj ráda čtu (.) no
(...) a nejhorší je na tom to, že si člověk na ten film vzpomene a
(.) nevzpomenete si na ten název toho filmu (.) třeba jak to byla ta
(.) ee jestli to byl deník nebo co jany ejrové ((Jana Eyrová)) nebo
nebo

LG: [(any f- (.) any frank?)] ((Anna Franková))

RM: [nebo tak nějak] jo jo (.) teď nevím přesně jak se to menovalo
(.) to taky takový já já mám ráda (.) aj ty historický filmy (..) já
sem byla zamilovaná do těch francouzskejch, kde hrál žán maré ((Jean
Marais)) on hrál vždycky takovýho (.) hrdiny, jo (.) tak a takový
filmy sem měla taky ráda hrozně (...) na slaďáka taky sem se šla
podívat, ale (.) tady tyto byly takový

LG: a proč teda ti herci byli vaši oblíbení nebo proč ste je [měla
ráda]?

RM: [prosím]?

LG: proč ste měla ráda ty herce které ste zmínila?

RM: za prvé (.) obyčejně měli (.) kladnou roli

LG: mhm

RM: a byli hezcí (.) jo?

LG: mhm

RM: tak z těch důvodů (..) a někdy někdy se člověku líbí (.) e aj
herec kterej není nějakej pěknej, ale už jenom tým svým podáním té
role, jo? (.) tak to jako (.) si člověk toho toho herce oblíbí

LG: (..) a chodila ste třeba na ty filmy, kde byl váš oblíbený herec
opakovaně?

RM: ano ano ano (.) sem šla aspoň pod- třeba podruhý na to

LG: mhm

RM: aby to člověk pořádně jako... protože vám ledasco unikne aji,
že? (.) a tak aby se to člověk (.) prožil tady ten film (..) no

LG: a em při tom výběru filmů ee hrálo ňákou roli to, že to bylo
černobílé? nebo barevné? čemu ste dávala přednost?

RM: no (.) napřed byly jenom černobílý, [že]

LG: [mhm]

RM: takže když byl barevný film, tak (.) to bylo něco, že? a e
napřed to... to máte zrovna stejný s tou televizí, já sem pořád
tvrdila, já bych ani barevnou televizi nechtěla, na co? (to jo) no a
dneska už (člověk řekne) jé to je černobílý? jo? [tak ale] e takže
(.) to je právě ta (.) ten postup

LG: a vy ste myslím říkala ten první barevný film

RM: to byl e a Věčně zpívají lesy

LG: jo

RM: byl můj první barevný film (.) (to) byl rakouskej film (.) a to
ta a to vím že sem viděla v kině (.) tenkrát to byla Radost

LG: Radost

RM: na tom Cejlu

LG: mhm (..) a ee e (.) a jakou roli hrálo to jestli ten film byl
němý nebo zvukový?

RM: no němý sem (.) němejch to bylo akorát jenom lauri a hardy
((Laurel a Hardy)) takový ty tam [ale]

LG: [mhm]

RM: jinak sem němý filmy žádný neviděla

LG: a na ty na ty němý co ste zmínila, na ty ste chodila do kina?
ten e Laurel a Hardy?

RM: jo jo Laurel a Hardy (.) no (.) sme šli, no

LG: a vybírala ste si třeba ty filmy podle podle země, ve které
vznikly?

RM: ne ne ne

LG: a k- kdyby ste měla říct, co pro vás e jaký film byl pro vás
jako dobrý, co ten film musel mít (.) aby vás zaujal?

RM: no buďto to ne- nesměla to být nějaká kravina, blbost

LG: mhm

RM: anebo na to člověk šel (.) protože věděl, že to je taková
volovina, které se člověk zařehtá (.) ale (.) aby to bylo (..) no
prostě se to musí líbit, že? (..) (když) máte takový ty filmy (..)
ty ang- am- jestli sou americký nebo anglický ja teď nevim (.) (jak)
(.) no americký (.) ten (.) co zemřel (.) ne gery kůpr ((Gary
Cooper)) ne (.) ten druhej ten fešák takovej (.) co hrál taky tu
Milionovou bankovku ((Milionová bankovka)) a Velká země (.) takovej
ten vysokej (.) gregory pek ((Gregory Peck)) jo

LG: [<jo gregory pek ((Gregory Peck)) mhm>]

RM: [jo jo jo] (.) takže (.) to byly vždycky hezký filmy (..) bylo
to takový zkreslený, že (.) vždycky zvítězilo to dobro (.) vždycky
se řeklo (.) no to nemůže skončit špatně přece ten nemůže umřít nebo
&lttak nějak jo>? (.) a (.) a (.) (to) ešče dlouho se potom vykládalo
taky vždycky vo těch filmech jak je to (.) a teď do kina (teď)
nechodím vůbec, protože (.) je to zaprvé strašně drahý a a (.) de to
všecko (.) běží to všecko v televizi [potom]

LG: [mhm]

RM: proto myslím taky ty kina (.) zanikají (.) že (je) jich tak málo
(.) lidi už nechodí do těch kin

LG: mhm

RM: a když dete jako na ty nový teďka (.) tak tam (.) to to je
nemožný to nemůže jít celá rodina do kina

LG: no to ne no

RM: no (.) dyť to je hrozný (.) já vím že snacha chodí s vnoučatama
&lta ona říká&gt (.) dyť člověk pomalinku nechá pětistovku

LG: (..) a vy ste teda říkala, že ste chodila (.) třeba když tam byl
v tom filmu nějaký váš oblíbený herec víckrát (.) chodila ste třeba
i na ňáké jiné filmy víckrát?

RM: ne ne ne když se mi ten film nelíbil, tak ne

LG: mhm (.) a kromě toho čtení, měla ste ještě nějaké jiné záliby?

RM: no (.) (chodit) do divadla (.) zpívat (.) a hrát na (.) (ja) já
su dost tak hudebně (.) jako zatížená (.) já hraju na ty (.) já sem
hrávala na klavír jako holka a teď (.) hraju jenom na ty (.) na ten
kejbok ((keyborad)) jako no takže

LG: mhm

RM: takže (..) zpíváme dodnes

LG: a na klavír ste te učila kdy?

RM: e to mně bylo ale (.) už dost pozdě (.) mně bylo ale (.) těch
štrnáct roků?

LG: mhm

RM: třináct štrnáct roků po válce (.) a to jenom do těch šestnácti a
potom sem toho nechala (.) a až po (..) padesáti? (..) po padesáti
po pětapadesáti letech sem dostala k Vánocům (.) ty elektrický
varhánky takový

LG: jo mhm

RM: a od té doby &ltzase hraju&gt [no]

LG: [mhm] (.) chodila ste do kostela (.) nebo ste [vě-]...?

RM: [ne] ne ne

LG: nejste věřící (.) a e (..) e byla ste členem nějaké organizace
třeba dětské nebo (.) nebo já já nevim (.) [Sokolu, Junáku]?

RM: [no po] válce svazu mládeže

LG: mhm

RM: do svazu mládeže a (.) a teď sem (.) stále ve spolku (.)
německých občanů (.) jako žijících tady v (.) v Brně

LG: a ten spolek vznikl kdy?

RM: ten spolek vznikl pravděpodobně v jednapadesátým roce

LG: mhm (.) a e vy [ste]...?

RM: [a] zakládal ho můj otec

LG: váš váš otec

RM: mhm mhm (.) to byl antifašictic- to bylo ee (.) (byl takový)
antifašistů se to menovalo (.) sdružení antifašistů nebo tak nějak

LG: mhm (...) em pamatujete si (.) jaké byly (.) rozdíly mezi (.)
mezi těma kinama? jako třeba jestli bylo nějaké kino vyloženě takové
luxusnější [(   )]?

RM: [no] rozhodně rozhodně (.) taková skala ((Scala)) (.) nebo
Kapitol

LG: mhm

RM: Metro (.) Moderna (.) to byly takový noblesní k- kina, že ta
Lípa byla taky pěkná (..) a potom byly takový malinký jako (.)
kinečka, ale v každým kině bylo bufé (.) v každým (.) aspoň [ty
bonbony]

LG: [(v každém)]?

RM: nebo něco takovýho tam bylo vždycky (.) a (..) byly ty kina
takový noblesní

LG: a e jestli si třeba pamatujete nějaké kino jak to tam vypadalo?
třeba nějaké, do kterého ste chodila nejčastějc?

RM: no tak my sme chodili do toho města potom, že

LG: mhm

RM: no taková skala ((Scala)), to bylo (.) když se vlezlo do toho
(.) jenom (.) ten (.) vstup do toho byl nádhernej ty schody dolů (.)
to bylo něco ohromnýho (.) Kapitol taky (.) a (.) Alfa (.) to byly
všecky takový (.) byly šatny (.) všechno to bylo já ani nevím jestli
sou dneska šatny v kině (.) nějakým (.) to všechno bylo

LG: em ta skala ((Scala)), ta pořád e ta pořád hraje a e šatna tam
je ale e (.) m- myslím že takhle to nikdo [(nevyužívá)]

RM: [no já nevím] (.) já sem teďka v kině vůbec nebyla (.) já sem
snad byla naposled v kině (.) ne v Brně (.) ale sem byla v lázních
(.) sme měli (.) e autobusem do toho do ee (.) e já sem byla v
Klimkovicích (.) tak do Karviné (.) sme jeli do kina (.) a tam
dávali toho Kolju ((Kolja))

LG: jo [mhm]

RM: [jo] tak tam (.) sem byla to bylo myslím moje poslední kino

LG: a to se vám líbilo jak ten film?

RM: líbil se mně moc (.) ten je dobře udělanej

LG: mhm

RM: ten je tak dobře udělanej, že se člověk tam zasměje &ltaj zaplače&gt

LG: mhm

RM: &ltno&gt

LG: a pak teda e teda ty ta skala ((Scala)) Kapitol a tak to byly ty
lepší kina (.) jaké byly ty ty horší (.) potom?

RM: prosím?

LG: ty horší kina potom byly které?

RM: no horší (.) e ty kina byly všecky (.) udržovaný [takový]

LG: [mhm]

RM: jo?

LG: jo

RM: ale (.) byly takový menší a bylo to takový (.) třeba já vím že
(.) v Židenicích (.) bylo takový kinečko (.) a já nevím už jak se
ten t- to kino menovalo (.) a to bylo takový (..) tam bylo dobrý to
že to šlo hódně tak nějak pěkně dolů (.) takže aj v těch posledních
řadách se vidělo (.) jo?

LG: mhm

RM: a e kino třeba (.) e v tom e (.) jak je (..) ta pasáž nahoře (.)
jak je ten (.) radnice tam (.) v té pasáži tam (.) bylo kino
((Jalta)) (.) jestli tam je to kino ješče pořád (.) to bylo buďto
Moderna (nebo) Metro se to menovalo Jadran to se to myslím potom
menovalo (.) nebo nevím (..) jak je

LG: Jadran

RM: jak je stará ra- jak je Nová radnice tam je pasáž

LG: jak je dom- dominik-

RM: cože?

LG: e je tam ňáké náměstí?

RM: no před před tím

LG: nebyla tam Jalta?

RM: Jalta Jalta

LG: mhm

RM: jo jo jo

LG: jo

RM: tak tam (.) bylo to hlediště plytký (.) tam když si... krásný
kino, ale když se sedělo vzadu (.) tak aby člověk tak natahoval krk,
jo? takže takový ty kina (.) i když byly lóže a všechno (.) už to
bylo něco (.) nebylo to tak pohodlný ale třebas ty starý kina nějaký
měly ten spád takovej, že se tam vidělo dobře

LG: (..) a teda nevzpomínáte si na žádné kino, které bylo (.)
neudržované? [že]...

RM: [ne]

LG: mhm (.) a bylo nějaké kino, do kterého ste třeba nerada chodila
(.) že ste se mu jako vyhýbala?

RM: ne ne ne ne nevyhýbala ale (..) že (.) třeba sem tam vůbec
nebyla (.) jo?

LG: mhm

RM: to byly takový ty malinký kinečka co byly svo- e soukromý tady
byly aj nějaký takový kinečka, tak tam v těch sem ani nebyla

LG: jo (..) my sme mluvily už o těch týdenících e skládal se teda
ten program projekce ještě z něčeho jiného?

RM: skládal? jestli se [skládal]?

LG: [no jestli] se skládal jestli tam bylo kromě toho hlavního f-
filmu a týdeníků ještě něco jiného (.) ne e?

RM: ne ne

LG: a bývaly třeba přestávky? (.) [(  )]

RM: [ne ne]

LG: mhm (.) o těch týdenících už sme mluvily a (.) byla ste někdy na
promítání nějakého filmu v domácnosti (.) u někoho?

RM: ne ne

LG: (...) mhm tak tady sou (..) jo jestli třeba e v té protektorátní
době e (.) jestli e ste viděla třeba jako když někoho vyvedli z kina
nebo nebo něco takového?

RM: no já né

LG: [mhm]

RM: [protože] jako děcko sem nebyla večer, že?

LG: jo

RM: ale moje maminka zažila razie (.) v kině, jo, že hledali (.) a
hlavně (.) kontrolovali, jestli mají obč- e jestli mají průkaz
nějakej, jo?

LG: mhm

RM: a e hlavně to bylo kvůli tomu (.) že hledali třeba (.) nežádoucí
osoby (.) Židi nebo něco takovýho

LG: mhm

RM: který měly zák- e zákaz že (.) chodit j- za války (.) takže ty
razie bývaly (.) že to se (.) uprostřed filmu rožlo všechno (.)
přestalo se hrát (.) vtrhli tam (.) ti gestapáci a (..) a vyváděli

LG: ee (..) byly ty razie jako (.) časté (.) v tom kině?

RM: no tak to nevim jestli byly častý, ale byly

LG: a viděla maminka teda i když někoho třeba vyvedli nebo tak?

RM: no určitě

LG: [jo]?

RM: [určitě] (..) vyvedli

LG: a během toho týdeníku (.) když se tam třeba objevil Hitler na
plátně nebo tak, tak reagovali na to ti diváci nějak?

RM: ne ne

LG: ne e? (..) em (...) když se teda ta končila válka ee když
končila ta válka, měnilo se nějak chování těch diváků v kině?

RM: to nevím [to už se ani]

LG: [nebo obecně]?

RM: do kina myslím moc nechodilo (.) když končila válka

LG: a kdy s- s- se teda jakoby ke konci války přestalo (.) jako (.)
chodit do toho kina? vy ste říkala, že ste přestala chodit do školy

RM: no ano ano (.) jak už byly (.) ty nálety častější

LG: [mhm]

RM: [to bylo] ee začátkem pětaštyřicátýho roku a koncem
štyřiaštyřicátýho (.) to už byly nále- e to už byly poplachy (.) a
to už ee (.) se lidi e báli chodit, protože určitě chodili ješče (.)
ale já si myslím, že už to bylo omezený aj všechno (...) protože to
měli lidi jiný starosti (.) než chodit do kina (.) za války se
necho- ke konci potom tančit nebo něco neexistovalo

LG: mhm (..) a pamatujete si na první návštěvu kina po osvobození?

RM: (..) hm to určitě byl nějakej válečnej film (.) nevim (..) co
byl za první

LG: a to tu atmosféru třeba toho? j- jestli byste e jestli umíte
srovnat, jaké to bylo jako předtím třeba v době toho protektorátu a
potom to navštěvování po té válce [jako]?

RM: [ta et-] atmosféra po válce

LG: mhm

RM: byla všeobecně (.) všeobecně (.) nejenom v kinech (.) takový
nadšení to bylo

LG: mhm (..) a ee to se třeba projevovalo jak? myslím třeba jestli
si ne- e nevzpomínáte na nějaké projevy třeba přímo v tom kině?
jestli [(ste něco nesledovala)]?

RM: [ne v tom kině] se to nebylo (.) ne (.) ale (..) vím že (..) se
chodilo (.) a to se e (.) nahlásilo že se pude tam a tam na brigádu
(.) tam a tam něco udělat (.) odklízení (.) a lidi šli (.) bylo
nadšení (.) do těch májových průvodů lidi šli (.) a kór když eště
byly všechny strany (.) to se tak štichovali jedna strana před
druhou (.) která bude mít lepší tu alegorii a (.) a ty (.) e výzdoby
a všecko tak to bylo (.) to nadšení bylo

LG: (...) jo a ještě e já sem zapomněla (.) během toho protektorátu
(.) když se (.) promítaly ty filmy, to vlastně (.) jakoby celé vaše
dětství skoro (.) byly v těch filmech povinné třeba německé titulky
(.) nebo tak?

RM: no (.) byly (..) když byl českej film (.) tak byly německý
titulky (.) ale když byl německej film, tak myslím že titulky nebyly

LG: mhm (...) a e (..) jo tu mám seznam filmů (.) kdybyste se na to
podívala

RM: si musím vzít brýle

LG: mhm

RM: počkej Zuzanko ((ke psu))

[pausa; 1,5 minuty, narátorka si jde pro brýle, mluví ke psu, čte si
seznam]

RM: polní m- a to chcete vědět co sem viděla [nebo]?

LG: [no em] jakoby (.) co ste viděla v kině (.) em v té době když se
(.) se to promítalo (nemyslím) potom jako třeba v televizi

RM: no tak (...) ten cé ká polní maršálek ((C. a k. polní maršálek))
sem viděla (.) [To neznáte Hadimršku]

LG: [a to ste viděla...]?

RM: Kouzlo valčíku (.) [Lelíček]

LG: [v kině]?

RM: ve službách ((Lelíček ve službách Sherlocka Holmese)) to sem
všecko viděla

LG: mhm

RM: Pobočník Jeho Výsosti (..) Mata Hari (.) Svět patří nám (.)
Sněhurka a sedm trpaslíků, to sem viděla až pozdějš (..) to možná
byl ten novej (.) anebo to byl ten první co sem viděla aj (.) za
války (.) ten dyzny ((Disney))

LG: [mhm]

RM: [asi jo] (.) Ducháček to zařídí (.) Tři děvčátka pokračují (.) U
pokladny stál (.) To byl český muzikant (..) Roztomilý člověk (.)
Vídeňská krev (.) Muži nestárnou (...) neviděli ste bobika
((Neviděli jste Bobíka?)) (...) no a tak to asi tak (..) ten (.)
možná že sem viděla aj to co sem ne- nemenovala (.) a podle toho
nápisu už si to nepamatuju

LG: no a vy ste říkala, že tu Sněhurku a sedm trpaslíků ((Sněhurka a
sedm trpaslíků)) [(tu pohádku)]...?

RM: [sem viděla já] jako děcko v e za války (.) a to mohlo být tady
toto provedení, protože to bylo točený v sedmatřicátým roce

LG: mhm

RM: a to dávali za války to dávali

LG: a pamatujete si nějak na tu projekci nebo?

RM: ne ne ne ne

LG: na ten film?

RM: ne vůbec ne (.) ale vím že sem to viděla

LG: a em pamatujete si třeba s kým ste na tom filmu byla?

RM: (..) ne

LG: [ešče]

RM: [jestli] jestli se mnou byla maminka? (..) to je možný nevím
(..) (to bylo) za války, takže

LG: ee za války viděla ste ještě v kině nějaký jiný z těch filmů?
kromě té Sněhurky ((Sněhurka a sedm trpaslíků))?

RM: em-em to sem všechno viděla po válce (.) akorát tu Sněhurku
((Sněhurka a sedm trpaslíků)) to vím že sem viděla

LG: mhm

RM: no (...) ja si musím postavit (.) já za chvilku budu muset jet
(.) pryč

LG: jo (.) já už tu mám jenom poslední otázku

RM: no no

LG: takže (.) jestli byste chtěla ještě mluvit o něčem, na co sem se
(.) něco na co sem se neptala (.) co se jakoby vztahuje k těm kinům
a k tomu navštěvování (.) těch filmů a podobně?

RM: no (.) já &ltprávě že do do kina teď&gt vůbec nechodím, že (.) takže

LG: myslím jako [o tom]...

RM: [a ale] ale ráda sem chodila a ráda bych šla do kina (.) jo? ale
z- z- (..) zaprvé to časově nevychází (.) su ráda že se dostanu sem
tam do divadla (.) a potom to dělá ta televize, že? že vlastně
všechno dávají v televizi (.) (tak) jako (.) a p- a protože to byla
vždycky (.) do toho kina jít (.) t- to byla vždycky událost taková,
že

LG: mhm a vy ste si televizi pořídila kdy? nebo

RM: my sme měli první televizi myslím (.) kdy byla prvně
spartakiáda?

LG: nevím

RM: takže (.) po té (.) po té spartakiádě (pač) to sme ju neměli
(..) no to mohlo být někdy (.) já tuším něco kolem šedesátýho roku

LG: mhm

RM: tak nějak

LG: a do té doby ste teda tak nějak pravidelně navštěvovala kina?

RM: no

LG: mhm

RM: ale aj potom ešče [po té]

LG: [aj potom]

RM: taky protože tam toho moc nebylo v té televizi, že?

LG: mhm

RM: to sme chodili pořád do kina (..) manžel byl taky strašnej kinař
(.) to sme (.) lítali z kina do kina (..) (no)

LG: jo ještě mě napadá, jestli ste navštěvovala letní kina?

RM: no ano letní kino taky (.) hodně (.) a sice já sem chodila (.) e
do letního kina na Stadion tady v Brně

LG: mhm

RM: tak tam (...) do každýho (.) tak byly ty festivaly (.) a těch
(.) letních ki- ki- těch letních filmů tam (.) ee teda letního kina
(.) chodili sme hodně (.) do letního kina (..) a dost se mně líbilo
to (.) že tam to vlastně (.) e bylo jedno kam ste si sedla (.) a
nemusela ste kupovat lístky podle (.) čísel (.)  prostě kde bylo
místo si člověk sedl

LG: mhm

RM: a když byl dobrej film (.) tak si pamatuju na Jánošíka
((Jánošík)) (.) když byli (.) pršelo jak z konve a seděli sme pod
deštníkama (.) klidně a počkali sme až to skončí (.) a a utekli
nějací lidi, jo, ale (.) my sme seděli a (.) dodívali sme se na to
(..) a a hodně sme chodili (.) to bývaly ty doby, to byl aj vždycky
festival (.) a to bylo každej den, to sme si kupovali lístky na
všechny filmy co byly

LG: a pamatujete si jaké to byly festivaly? nebo co to bylo za
festival?

RM: no to byl filmový festivaly to bývaly

LG: mhm

RM: a to bylo na letním kině (.) to byly takový

LG: Filmový festival pracujících?

RM: no t- to byly jéžiš maria (..) nevím všecky filmy co tam byly
ale

LG: mhm

RM: chodili sme teda na ty (.) všechny filmy (.) (    ) to byly ty
plátna obrovský, že? (..) takže to bylo (   ) (..) ale to už sem
byla vdaná teda (.) to už sem (...) nejvíc mně utkvěl &ltten Jánošík,
protože tenkrát tak pršelo&gt (...) a potom pozdějš bylo to už bylo
zas pozdějš jak bylo třeba ráno vstanu a vopařím se čajem ((Zítra
vstanu a opařím se čajem)) a takový to všecko běželo (.) i v letních
kinech tady toto (.) a bylo dost nabito (.) bývalo na- nabito

LG: já nevím jestli sme o tom mluvily (.) vy ste mně předtím říkala,
když sme se spolu bavily poprvé (.) e že vaše maminka viděla nějakou
e paní, která byla e (.) [židovského]...

RM: [no to] to byly ty [razie, ano]

LG: [(  ) mhm]

RM: my sme měli přátele

LG: mhm

RM: my sme měli (.) a ona byla oni utíkali v osumatřicátým roce celá
rodina utíkali z Vídně sem před Hitlerem

LG: mhm

RM: no a tady je to potom (.) zasáhlo, že a ona byla potom (.) tuším
v tom třiaštyřicátým roce zavřená do toho do (.) Terezína a (.) taky
chodili hodně do kina a to právě tenkrát při té razii (..) od té
doby potom už nešli (.) protože ee to bylo (.) velký štěstí velký
štěstí (.) nevím jakým způsobem se jim podařilo (.) teda vyklouznout
ven (.) v tom návalu nějak a ona teda proklouzla s ní aji s manželem
jejím (.) a on byl (.) odvedený do (.) pracovního tábora do Norska

LG: mhm

RM: a to bylo něco vojenskýho (.) mu nebylo prokázáno že má židovský
(.) předky nějaký (.) ale ona byla čistá Židovka (.) tak byla
zavřená (.) a syna měli (..) a (.) toho (.) ten kluk tu zůstal sám
úplně jo tak toho sme si vzali a (.) ten byl o rok starší než já (.)
a (..) s- (.) žil (.) jednou u těch známejch u těch známejch a tak
se stěhoval (.) protože to bylo velice nebezpečný (.) tak potom když
byl (.) protože u n- e pro nás to bylo vůbec nebezpečný, že e (.)
tatínek byl zavřený (.) a chodily věčně kontroly k nám (.) tak
tenkrát (.) ee (.) mami- byl třeba štrnáct dní u nás štrnáct dní byl
u těch u těch a nakonec (.) zůstal u známých (.) o- oni byli on byl
Rakušak a ona byla Berlíňačka (.) a žili tady v Černých Polích na
Matalové (.) a tak tam byl (.) ale my sme se pořád scházeli pořád
sme se scházeli (.) a protože my sme měli (.) babičku (.) maminka
měla maminku a svou rodinu (.) v zaječí tady (.) co byla taky
německá Říše vlastně, jo

LG: mhm

RM: bylo tam (.) byl a a byly hranice mezi protektorátem a a (.)
Dolním Rakouskem to se menovale untr esterajch ((Unter Österreich))
tamto a (.) nidrdonau nidrdonau ((Niederdonau)) se do menovalo tak
(.) a to bylo spodní Rakousko a (.) a tak (.) měla sem tam přece
nějaký to (.) toho králíka nebo něco takovýho, tak (zase) dodávala
těm známejm jídlo pro toho Hajnciho (.) aby oni protože ten neměl
lístky neměl nic, že (.) zajímavý bylo to, že do školy normálně
chodil (.) nesměl do žádné měšťanky, on musel chodit do obecné a (.)
ale lístky a nic (.) to na ně- pro něho nebylo (.) a byli sme rádi,
že sme ho tak nějak jako (.) přece jenom zachránili a uchovali (.)
(takže) sme ho tak měli u sebe

LG: a když chodil do té školy, to se na to nepřišlo?

RM: vědělo [se to]

LG: [ono se to] vědělo?

RM: to se vědělo, ano, on právě proto on nesměl jít na měšťanku nic
[on]

LG: [mhm]

RM: musel chodit jako to (.) vědělo se to že (.) ale (.) nějak tomu
unikl (.) koncentráku

LG: jo

RM: to (.) nevím jakým způsobem tady toto bylo, ale (.) chodil do
školy normálně

LG: a vy ste říkala, že (.) myslím že vaši maminku při té razii
jednou že že [(neměla)]...

RM: [vyvedli] vyvedli

LG: [mhm]

RM: [protože] neměla (.) doklady, jenomže to byli právě na
Bratislavské v kině

LG: mhm

RM: a my sme na té Bratislavské byli ((kino Orania))

LG: jo

RM: tak s ní jeden ten (.) důstojník nebo co to bylo (.) ti vojáci
co byli (.) tu razii dělali (..) šel s ní k nám domů (.) ona se
prokázala tím (.) a bylo to v pořádku

LG: mhm

RM: protože ona říkala, že to zapomněla doma, že tady bydlí kousek
(.) takže (..) bylo to (.) to bylo vždycky to štěstí nějaký (.) co
člověk měl (..) a to ta ee ta ee paní Nojová ta (.) už nechodila
nikde (.) ale potom byla zavřená [že potom šla]...

LG: [to byla ta] to byla ta maminka toho...?

RM: to by- toho chlapce, no

LG: toho chlapce (.) mhm

RM: no no (...) [ten]

LG: [a] (.) oni se oni se jako nebáli po- porušovat ten zákaz (.)
to- toho choz- z- z- zení do kina?

RM: no tak s- pořád měli štěstí, že, tak

LG: mhm

RM: ale potom už to jako (.) pak už nešli (.) no maminka mohla,
protože měla doklady

LG: jo

RM: a ona taky měla doklady, ale že je židovsk- Židovka (.) jo?
potom už musela nosit hvězdu, tak to neexistovalo nemohla chodit
nikam ta (.) maminka toho chlapce (.) a on už byl jako v Norsku (.)
ten manžel její

LG: a toho (.) toho jejího syna ste měli u sebe asi (.) od kdy? nebo
(.) který rok to byl? nevíte?

RM: kterej rok to byl?

LG: mhm

RM: no když ji zavřeli (.) v tom třiaštyřicátým

LG: v třiaštyřicátým

RM: no a to byl e (.) on byl u nás (.) do té doby než p- přišli na
za maminkou a (.) řekli, že ten kluk musí pryč, anebo že se podívají
teda (.) jak se má manžel

LG: mhm

RM: jo? tak nějak (.) a tak m- (.) (protože) my sme byli (.) velká
taková (.) skupina lidí, co sme už (.) od (.) od e zač- před válkou
sme tak nějak byli s- spolčení (.) chodilo se na výlety a takový to,
jo (.) a tak pořád sme tam drželi pospolu (.) a bylo štěstí to, že
(.) e (.) on teda byl Rakušák a měl (.) ee (.) nebyl odveden kvůli
nějaké nemoci (.) do války (.) takže a ona byla Berlíňačka (.) což
bylo taky dobrý

LG: mhm

RM: tak tam potom nakonec to dožil (.) až do konce války (.) ale kdy
než (.) než byl úplně jak už přišli Rusové, jak už to bylo (.) úplně
na krach tak všichni &ltpřilezli na Bratislavskou&gt a byli u nás (.)
byli dohromady

LG: všichni (.) tím myslíte?

RM: e jako ti známí [jo]

LG: [mhm]

RM: co [tak]

LG: [jo]

RM: už zůstali (.) ženy jenom vlastně s dětima (.) &lton byl myslím
(Marek Necikl) byl jedinej&gt chlap mezi nima (.) jo a pan pan sósed
náš pan Javorek ten byl v koncentráku a byl v třiaštyřicátým
propuštěn

LG: a čím to bylo že že že jako by- byli tam u vás na té
Bratislavské skoro všichni?

RM: no protože (.) my sme měli tam byl (.) třikop- e třípokojový byt

LG: mhm

RM: který sme měli rozdělen na dva byty (.) tam bydleli ti jedni
taky co utíkali (.) z toho Rakouska (.) před Hitlerem a byli jako e
v té větší části (.) protože měli štyři syny

LG: mhm

RM: a (.) my sme si nechali tu menší část (.) jako (.) kuchyň a
pokoj (.) jenom (.) a oni měli jako (..) velkou předsíň, kterou měli
jako kuchyň (.) pokoj a kabinet se tomu říkalo jo takovej, takže oni
se tam... a tím (.) protože vlastně ke konci už byly jenom ženy (.)
a (.) těch pár děcek co sme byly

LG: mhm

RM: a &lttakže&gt a maminka zůstala tam sama, protože já sem byla v té
Rokytné (.) a když e mít- to sem vám myslím říkala (.) u nás celou
válku bydlela (.) e s- slečna (.) e sme jí říkali slečno (.) ee
česká (.) a (bydlela) u nás na bytě

LG: to ste myslím neříkala

RM: no (.) ne neříkala?

LG: ne e

RM: no takže (.) protože sme zůstali s maminkou samy (.) takže u nás
bydlela ta slečna (.) menovala se Janštová (.) to si vzpomínám
Anežka Janštová (.) a bydlela u nás jako v bytě (.) a spala s nama
v pokoji, jo? my sme ten pokoj byl velkej a ta (.) u nás bydlela (.)
a ta řikala e (.) paní Slačiková e teďka už to tady bude hrozný,
vite co, já končím tady a du dom do Rokytné (.) to je tam u Ivančic
(.) k rodičům (.) jeďte s Ruti s k nám (.) jako se mnou (.) jeďte
tam a tam přečkáme konec války (.) a maminka souhlasila a říkala
dobře (.) aby vzala teda mě a jela a že ona si ešče (.) ona byla
zaměstnaná (.) za války na nádraží (.) a jako když se chodilo na
perón (.) anebo z perónu, tak se (.) odevzdávaly lístky a ukazovaly
lístky, jo, takže tam byla a dělala mezi českejma dělník- e českejma
lidima (.) a ti maminku strašně chránili (.) a (.) a ona říká, já
musím e do té práce ešče jít a říct jim, že už nepřijdu (.) aby
věděli o tom abych (.) nebyla hledaná

LG: mhm

RM: a (jenže) my sme jeli posledním vlakem (.) a maminka už se na
nama nedos- nedostala (.) takže maminka byla v Brně (.) a já sem
byla s tou slečnou u té její rodiny (.) a takže (.) zbyla tam sama a
tak se &ltvšichni potom ke konci&gt nahrnuli na tu Bratislavskou a
&ltobýval se tam ten celej&gt třípokojovej byt dohromady a (.) všichni
byli pospolu (..) takže tak nějak to bylo (.) a tatínek když se
vrátil z koncentráku, tak &ltmaminka říkala&gt (.) všichni lítali
objímali tatínka a já sem stála (.) a dívala sem se a nemohla sem
ani promluvit <(jo tak) a tatínek jí říkal (.) všichni mě vítali a
jenom tys mě nevítala&gt

LG: mhm

RM: a maminka byla (prej) (.) ona říkala já sem byla jak (.) solnej
sloup (.) já sem nemohla ani ani v- e dejchat (.) no a takže (.) a
on se vrátil (.) a za tři dni byl odsun (.) a oni nás chtěli (.) je
chtěli hnát do odsunu (.) a jedině (.) štěstí to (.) že (.) tamti
byli Rakušáci (.) a naš tatínek byl e (.) z toho koncentráku (.)
takže byli odsunu uchráněni (.) no (..) takže na odsun nešli (.) a
ešče k tomu sem já nebyla vůbec v Brně (.) [takže to]

LG: [mhm] (...) em a ještě teda (.) nějaký zážitek z kina nebo (.)
tak (.) o čem byste chtěla mluvit (.) máte? (myslím) třeba ee...

RM: no jistě když se mně ten film (.) líbil nějakej, tak s- se o tom
mluvilo (.) to bylo bezvadný jak to a e každej film takovej co byl
dobrej (.) tak se prožíval ešče doma

LG: a když ste byli třeba e děti (.) hráli ste si na ty filmy (.)
nebo zpívali ste si písničky?

RM: ne ne ne ne to ne to sme si nepamatovali písničky

LG: mhm

RM: ale (.) hráli sme si na tu postavu třeba

LG: jo

RM: když tam byla nějaká princezna nebo něco (.) tak sme si hráli na
tu princeznu a na toho prince, jo takový (.) tak to ano (.) to sme
tak nějak prožívali (.) ale (...) můj syn třeba po válce (..)
<(tehdy dávali) kozáckýho velitele ((možná Kozácký kapitán)) (.) on
na něm byl snad&gt (.) dvacetkrát, jo? mu se to tak líbilo (.) to já
sem mu musela ušít aj takovou beranicu jakousi z toho (.) takovýho
bílýho leskyma nebo co (.) a můj manžel byl voják, tak mu přinesl
(.) tu hvězdu (.) sem mu musela našít na tu čepicu (.) a s nějakou
šavlou &ltsi tady hrál na dvoře a (.) takže&gt ten to prožíval hrozně
(.) když mu to dneska řeknu, tak tomu nechce věřit (.) že byl
tolikrát &ltno&gt (..) a tak jó byli byli aj nějaký blbý filmy ee sem
říkala no že sem na ně vůbec lezla (.) ale málokdy (.) jinak se mi
ty filmy skoro všecky líbily (.) některé víc, některé míň (.) když
byl třeba takovej ten Carův kurýr (.) to byl myslím dvoudílnej
dokonce film (.) no to to byl film jak (..) to už (.) no tak tak
(...) co ešče? (..) no a vy ste b- říkala minule jako že (.) e kde
jaký kino bylo nebo něco takovýho [takže (  )]...

LG: [mhm no já tu] tu e mapku mám, ale vám vám tady nejede internet,
takže já vám [nemám jak to (.) jak to ukázat]

MR: [mhm mhm mhm mhm] aha (.) ne no tak

LG: ale vzala sem to sebou myslela sem na to

RM: jo

LG: tak jestli jestli už nic nemáte, tak já bych to já bych to (.)
[utla]

RM: [skončila,] jo? dobře

LG: děkuju moc

RM: no nemáte zač

 

konec rozhovoru