Čas; Apollo-Kino; O. P. Aktualitätenkino; Aktualita; Ufa OP – kino aktualit; Ohne Pause (OP Kino); Apollo: 24.01.1930