Stadion; Dukla: 15.05.1942

Start date
Fri 15. 05. 1942
End date
Thu 21. 05. 1942
Programme publishing date
Fri 15. 05. 1942
Number of screenings
21
Programme Description (CZ)
1/2 5., 1/2 7., 1/2 9. hod.
Field Source Date Note Confidence level [%]
Programme publishing date Moravské slovo 1942-05-15 114 100
Start date Moravské slovo 1942-05-15 114 100
End date Moravské slovo 1942-05-21 119 100
Cinema Moravské slovo 1942-05-15 114 100
Numbers Moravské slovo 1942-05-15 114 100
Programme Description (CZ) Moravské slovo 1942-05-15 114 100
Number of screenings Moravské slovo 1942-05-15 114 100