O projektu

Online databáze Filmové Brno vznikla v rámci projektu Lokální filmová historie: Brno a kulturní dějiny filmu do r. 1945, podpořeného Grantovou agenturou České republiky (408/08/0959).  

Databáze se skládá ze dvou částí. První zahrnuje brněnská kina a jejich program v letech 1918-1945. Na základě informací v lokálním periodickém tisku a v archivech byly do databáze přepsány všechny dostupné programy brněnských kin v daném období. Díky tomu je možné za pomoci databáze nejen rekonstruovat, co se v brněnských kinech konkrétní den hrálo a z jaké nabídky tedy mohli brněnští návštěvníci kin vybírat, ale v detailnějším rozboru též analyzovat strategie programování různých kin, délku distribučního života filmu v rámci města nebo úspěch filmu u publika, který lze dovozovat od délky nasazení filmu v kinech. Uživatele databáze upozorňujeme, že některá periferní kina svůj program neinzerovala vůbec nebo jen nahodile a rekonstrukce programů je tedy v těchto případech mezerovitá nebo zcela chybí. 

Druhou část databáze tvoří přepisy polostrukturovaných rozhovorů s pamětníky – návštěvníky brněnských kin před rokem 1945. Rozhovory byly realizovány s pamětníky, kteří se sami identifikovali jako pravidelní návštěvníci, kteří navštěvovali v některé etapě svého života brněnská kina jednou týdně či častěji. Tyto rozhovory byly přepsány a poté kódovány pomocí softwaru Atlas.ti. Tato databáze umožňuje pochopit specifické návyky spojené s návštěvou kina, dokreslit okolnosti a motivace návštěvy kina, pochopit, jakou roli hrály kino, kinematografie, konkrétní filmy nebo filmové hvězdy v životě brněnských diváků. Databáze nabízí uživateli vyhledávání pomocí témat, časového období, ke kterému se výpověď váže, zmíněných filmů či brněnských kin, sociálního, rodového, věkového či národnostního zařazení pamětníka. 

Databáze byla významně inspirována průkopnickým projektem nizozemského filmového historika Karla Dibbetse Cinema in Context. Je součástí informační infrastruktury v rámci výzkumné sítě History of Moviegoing, Exhibition and Reception (HoMER).  

Historie vývoje databáze

Hlavní část sběru dat pro tuto databázi se uskutečnila v letech 2008-2011, kdy byl realizován výzkumný projekt Lokální filmová historie: Brno a kulturní dějiny filmu do r. 1945, podpořený Grantovou agenturou České republiky. Od té doby kontinuálně pokračují dílčí úpravy, zpřesňování a doplňování databáze v rámci série výzkumných seminářů na Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU. Na této hlavní části výzkumu se badatelsky podíleli Pavel Skopal, Petr Szczepanik, Lucie Česálková a Anna Batistová, strukturu databáze připravil Dušan Barok. V pozdější fázi převzala péči o databázi Terézia Porubčanská a práci na sběru dat koordinoval Michal Večeřa. Kromě toho se na databázi, její údržbě a zpřesňování podílela celá řada studentů Ústavu filmu a audiovizuální kultury.  

V roce 2022 byl v rámci projektu LINDAT/CLARIAH-CZ obsah databáze převeden z původního rozhraní do systému Islandora a obohacen o nové funkcionality. Databáze Filmové Brno je nyní součástí infrastruktury pro digitální platformy Digitalia MUNI ARTS. Dokumentace databáze Filmové Brno je volně dostupná zde.  

Databáze byla využita pro řadu studií a především pro knižní publikaci Filmové Brno. Dějiny lokální filmové kultury (Praha: Národní filmový archiv 2016, editoři Lucie Česálková a Pavel Skopal). 

Za podporu při realizaci výzkumu, poskytnutí písemných archiválií a obrazového materiálu děkujeme Archivu města Brna, Moravskému zemskému archivu, Muzeu města Brna, Národnímu archivu a Národnímu filmovému archivu. Zvláštní poděkování patří samozřejmě pamětníkům, kteří s námi sdíleli své vzpomínky.  

Specifikace řešení

Obsah databáze je přístupný přes REST API.

Aktuální počet záznamů

Kino: 54
Autor: 51
Film: 9 230
Číslo: 15 771
Společnost: 1 592
Společnost: 21
Osoba: 4 876
Osoba: 8
Program: 27 158
Citát: 13 889

Soubory v databázi

Typ média Formát Počet souborů Celková velikost souborů
Simple image JPEG 21 120 4.35 GB