70té narozeniny presidenta Masaryka / 70. narozeniny presidenta Masaryka