12 minut u Franze Lehára. / 12 Minuten bei Franz Léhar